fodslawaarhusVEDTÆGTER FOR

§ 1.

 1. Foreningens navn er Aarhus Fodslaw og dens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2.

 1. Foreningens formål er under kammeratlige former at udbrede kendskabet til og fremme interessen for det danske land og dets natur. Foreningens arrangementer af trænings- og vandreture skal ske for at udbrede vandreinteressen, idet der lægges vægt på en utvungen sportslig beskæftigelse.

§ 3.

 1. Enhver person kan optages som medlem af foreningen. Medlemskabet er personligt. Ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år kan blive medlem til reduceret kontingent, men de vil ikke modtage medlemsblad og vandrekalender. Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Udelukkelsen kan af medlemmet indbringes til hovedbestyrelsens (se § 12) endelige afgørelse.

§ 4.

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året i september måned.
 2. Formanden indkalder i medlemsbladet med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling med henvisning til dagsorden som findes på hjemmesiden under punktet vedtægter. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskabsaflæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til § 7 og § 10.
6. Eventuelt.

§ 5.

 1. Generalforsamlingen træffer, hvor andet ikke er bestemt, sine beslutninger ved almindeligt stem-meflertal.
 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal personvalg ske skriftlig.
 3. Ved afstemninger er hvert fremmødt medlem repræsenteret med 1 stemme.

§ 6.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes inden 2 måneder, såfremt 1/3 eller 25 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt forslag med dagsorden herom.

§ 7.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer på mindst 3.
 2. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fordeler forretninger imellem sig.
 3. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at formanden er på valg i det ene år og kassereren det andet år.
 4. Formanden og kassereren skal være to af hinanden uafhængige personer.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der føres en protokol.
 6. På ordinær generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.

§ 8.

 1. Foreningen tegnes af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og et andet bestyrelses-medlem i forening.

§ 9.

 1. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og efter hovedbestyrelsens (se § 12) godkendelse.

§ 10.

 1. Regnskabsåret går fra d. 1. september til d. 31. august.
 2. Regnskabet skal være godkendt af foreningens 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalfor-samling for en 1-årig periode.
 3. Tillige vælges der en revisorsuppleant for 1 år.
 4. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 11.

 1. Foreningens midler skal til enhver tid være indsat i pengeinstitut lydende på foreningens navn. Kassereren må være i besiddelse af en efter forholdene passende kontant beholdning.

§ 12.

 1. Foreningen er tilsluttet FODSLAWs hovedforening og skal følge de beslutninger, der bliver vedtaget af repræsentantskabet.
 2. Foreningen kan tilslutte sig lokale, nationale og internationale organisationer, hvis formål ikke strider mod FODSLAWs formål.

§ 13.

 1. Det påhviler formanden, hvert år senest d. 15. oktober, at fremsende beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, samt revideret regnskab til hovedforeningen (se § 12).

§ 14.

 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 af fremmødte stemmer.
 2. Ændringer foranlediget af vedtagelser på FODSLAWs repræsentantskabsmøde, kan foretages af bestyrelsen, dog således, at de skal forelægges for generalforsamlingen til orientering.
 3. Det påhviler formanden, uden unødigt ophold, at fremsende de vedtagne ændringer til hovedforeningen.

§ 15.

 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – følgende generalforsamlinger, med mindst 3/4 af de fremmødte stemmer. Hovedforeningen skal underrettes om disse senest 14 dage før afholdelse.
 2. I tilfælde af opløsning af foreningen, indsættes en evt. formue på en spærret konto under hovedforeningen til oprettelse af en evt. ny lokalforening i området. Midlerne skal blive stående i indtil 3 år. Er der indenfor dette tidsrum ikke oprettet ny lokalforening, tilfalder midlerne hovedforeningen.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 13. september 1990 med seneste ændringer d. 22. september 2022.

aarhusfodslaw.dk benytter cookies. Du kan sige nej tak til dem, men måske er der så nogle funktioner på hjemmesiden, der ikke virker.